logo

Integritetspolicy

Nordic Routing AB Sekretesspolicy Version 2023:1

Denna kommunikations- och integritetspolicy förklarar hur Nordic Routing AB (hädanefter ”Nordic Routing” , ”oss” ”vi) samlar in dina personuppgifter eller information för att utföra den uppgift som tilldelas oss av en avtalspart. Vi följer den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 helt och hållet eftersom vi värdesätter vår slutkunds integritet och integritet grundligt. Denna integritetspolicy beskriver dina (”registrerade”) rättigheter gentemot oss och hur du kan upprätthålla dina rättigheter enligt någon integritetsskyddsförordning som anges häri.

Du kan alltid kontakta oss om du har några frågor angående vår integritetspolicy genom att skicka ett mail till info@nordicrouting.se

För att kunna uppfylla våra skyldigheter gentemot personal, kunder och leverantörer behöver vi behandla dina personuppgifter enligt definitionen i denna policy och enligt den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679. Vi gör detta med största hänsyn till din integritet och integritet för att samla in all data.

1. Vilken information samlar vi in?

Du kan, direkt eller indirekt, ge oss information. Till exempel:
Personlig information och kontaktinformation, som specificeras här:
1.1. Namn
1.2. Leveransadress
1.3. E-postadress
1.4. Mobilnummer

2. Vad gör Nordic Routing med dina personuppgifter?

2.1. Alla former av data som anges i 1.1 till 1.4 ovan och häri, “lagrade eller insamlade” av Nordic Routing används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster och för att upprätthålla avtal som ingåtts med leverantörer.
2.2. Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål och baserat på följande rättsliga grunder enligt § 6 i den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679:
2.2.1. Genomföra och följa upp leveranser;
2.2.2. Förbättra våra tjänster som levereras till dig som slutkund.
2.2.3. Följ upp med vår företagskund om leverans har skett.

3. Kommunikation och korrespondens med slutkund

3.1. Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att kommunicera information som är relevant för det utförda uppdraget om tidigare eller liknande leveranstjänster. I samarbete med Europas och Nordens största SMS-leverantör LinkMobility använder vi oss av egna servrar för datalagring i Sverige. Maximalt GDPR/IT-säkert.

4. Vem kan vi dela din information med?

4.1. Vi kan överföra till eller dela din information med utvalda tredje parter enligt följande. Vi vidtar alla rimliga juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke.

5. Leverantörer och underleverantörer

5.1. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med leverantörer eller underleverantörer för att uppfylla våra avtalsförpliktelser i förhållande till dig och för andra ändamål som anges i denna dataskyddspolicy. 

6. Myndigheter

6.1. Vi kan komma att tillhandahålla nödvändig information till myndigheter såsom någon brottsbekämpande myndighet, polis, skattemyndigheter eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har samtycke till att vi gör det.
6.2. Ett exempel på laglig informationsskyldighet är för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

7. Var behandlar vi dina personuppgifter?

7.1. Vi strävar alltid efter att behandla dina uppgifter inom EU/EES. Däremot kan informationen i vissa situationer överföras till, och behandlas i, länder utanför EU/EES av en annan leverantör eller underleverantör. Eftersom vi har åtagit oss att alltid skydda dina uppgifter kommer vi att vidta alla rimliga juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och på samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU /EES.

8. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

8.1. Vi lagrar dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att fullgöra våra avtalsenliga förpliktelser gentemot dig och så länge som krävs enligt lagstadgade lagringsperioder. När vi lagrar dina uppgifter för andra ändamål än våra avtalsförpliktelser, t.ex. för att uppfylla kraven på anti-penningtvätt, redovisning och lagstadgade kapitalkrav, sparar vi endast uppgifterna så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för varje ändamål.

9. Dina rättigheter till åtkomst, rättelse och radering av dina personuppgifter

9.1. Rätt att få tillgång till dina personuppgifter
9.1.1. Du kan begära en kopia (registerutdrag) av de uppgifter du vill veta och verifiera de uppgifter vi har om dig. Exemplaret är gratis att beställa en gång per år.
9.2 Rätt till rättelse
9.2.1. Du har rätt att rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig själv.
9.3. Rätt att bli raderad
9.3.1. Du har rätt att begära radering eller radering av dina personuppgifter i de fall informationen inte längre är nödvändig för det ändamål för vilket den samlades in. Det kan dock finnas juridiska skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina uppgifter. Dessa skyldigheter kommer från redovisnings- och skattelagstiftningen, bank- och penningtvättslagstiftningen, men också från konsumentlagstiftningen.

10. Amazon Web Services

10.1 Vi använder Amazon Web Services för att lagra dina data i molnet. För ytterligare information se AWS supportwebbplats.